Greek Reports (Ελληνικά)

Όχι στην παγίδα της πενταμερούς διάσκεψης

Η Κύπρος και η Ελλάδα έστω και την υστάτη, να αρνηθούν συμμετοχή στην επικείμενη πενταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό επειδή αυτή εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα της Τουρκίας (διάλυση Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) – έλεγχος όλης της νήσου) και Βρετανίας (διαιώνιση παραμονής Βρετανικών βάσεων, μέσω καθεστώτος ισορροπίας του τρόμου στο νησί) και ιδιαίτερα επειδή:

  • Φοίβος Κλόκκαρης, Aντιστράτηγος ε.α., Πρώην Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας

(1) Αποκλείστηκε από αυτήν η συμμετοχή τής ΚΔ για την οποία γίνεται η διάσκεψη (η Τουρκία την θεωρεί εκλιπούσα από το 1963)

(2) Το πλαίσιο  διεξαγωγής τής διάσκεψης, διαμορφώθηκε κατά τρόπο που επιτρέπει στην Τουρκία να θέσει συνομοσπονδιακή λύση δυο κρατών, την οποία διακηρύσσει για το Κυπριακό

(3) Συμμετέχουν σε αυτήν η Τουρκία και η Βρετανία που έχουν αποδειχθεί οι μεγαλύτεροι πολέμιοι του Κυπριακού Ελληνισμού, στον οποίο έχουν επισωρεύσει φοβερά δεινά, τα οποία συνεχίζονται μέχρι σήμερα

(4) Η ΚΔ και η Ελλάδα δεν πρέπει να αναγνωρίζουν ότι οι συνθήκες εγγυήσεως και συμμαχίας του 1960, εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, αφού ουσιαστικά έχουν ακυρωθεί, λόγω παραβίασης των διατάξεων τους καθώς και διατάξεων τού διεθνούς δικαίου.

Ειδικά για τις Συνθήκες εγγυήσεως και συμμαχίας, είναι καιρός να σταματήσει ο εμπαιγμός και το θέατρο του παραλόγου.

Η Τουρκία τις χρησιμοποιεί ως μοχλό για να τηρεί εσαεί την Κύπρο υπό κηδεμονία. Εμμένει στη διατήρησή τους αλλά συνεχίζει να τις παραβιάζει και ταυτόχρονα δε αναγνωρίζει την ΚΔ, δηλαδή την ύπαρξη τού κράτους το οποίο εγγυάται (“Για μια πολιτεία η οποία ασκεί ηγεμονία τίποτε δεν είναι παράλογο αν είναι συμφέρον, Θουκυδίδης στ. 85”). Η απραξία της ΚΔ και Ελλάδας και οι λανθασμένες ενέργειες στο διπλωματικό πεδίο (πενταμερείς) οδηγούν σε νεκρανάσταση των συνθηκών και σε νέα δεινά τον Ελληνισμό τής Κύπρου.

Να επισημάνουμε για τις Συνθήκες τα εξής:

  • Η Συνθήκη Εγγυήσεως (ΣΕ) προβλέπει με το άρθρο ΙΙ, όπως οι εγγυήτριες δυνάμεις, Ελλάδα, Τουρκία, και Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ), εγγυώνται την ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα, ασφάλεια και συνταγματική τάξη τής ΚΔ και με το άρθρο ΙΙΙ, όπως η ΚΔ, Ελλάδα και Τουρκία, σέβονται την ακεραιότητα των Βρετανικών Βάσεων.
  • Η συνθήκη Συμμαχίας (ΣΣ) στο πρωτόκολλο Νο I/  Άρθρο I, προβλέπει ότι τα αποσπάσματα της Ελλάδας και Τουρκίας, που θα συμμετέχουν στο Τριμερές Στρατηγείο (ΚΔ, Ελλάδα, Τουρκία) θα περιλαμβάνουν 950 Έλληνες (ΕΛΔΥΚ) και 650 Τούρκους (ΤΟΥΡΔΥΚ) στρατιωτικούς.
  • Οι εγγυήτριες δυνάμεις δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους έναντι της ΚΔ. Ιδιαίτερα η Τουρκία, παραβίασε όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ΣΕ/άρθροΙΙ (ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα, ασφάλεια, συνταγματική τάξη τής ΚΔ) και την ΣΣ/πρωτ.Ι/άρθροΙ (650 στρατιωτικοί). Συνεχίζει μέχρι σήμερα να τις παραβιάζει κατάφορα, ενώ παράλληλα δεν αναγνωρίζει το κράτος της ΚΔ, την οποία θεωρεί εκλιπούσα από το1963, αλλά επιμένει στη διατήρηση των συνθηκών. Παραβιάσεις Τουρκίας: Mυστική μεταφορά οπλισμού στην Κύπρο,  εκπαίδευση μαχητών, στρατιωτική συγκρότηση ΤΜΤ, υποκίνηση Τουρκανταρσίας, αεροπορικοί βομβαρδισμοί Τηλλυρίας, στρατιωτική εισβολή 1974 και έκτοτε κατοχή, εποικισμός,  εθνοκάθαρση, εγκατάσταση υποτελούς διοίκησης («ΤΔΒΚ») και διατήρηση ισχυρών  στρατευμάτων (40000 άνδρες, βαρύς επιθετικός οπλισμός).

Οι Συνθήκες είναι ουσιαστικά ανενεργές και άκυρες. Αντίκεινται προς το διεθνές δίκαιο, οι διατάξεις τους παραβιάσθηκαν και συνεχίζεται η παραβίασή τους από την Τουρκία μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα παραβιάζονται:

  • Τα άρθρα 2.1 (κυρίαρχη ισότητα κρατών) 2.4 (αποχή από απειλή ή άσκηση βίας) και 103 (οι διατάξεις των συνθηκών βρίσκονται σε σύγκρουση με το 103,που υπερισχύει) του καταστατικού χάρτη των ΗΕ και
  • Τα άρθρα 53 (παραβίαση αρχών και αναγκαστικών κανόνων διεθνούς δικαίου) και 60 (η παραβίαση των διατάξεων των συνθηκών, από συμβαλλόμενο μέρος, όπως η Τουρκία, καθιστά τις συνθήκες άκυρες) της συνθήκης της Βιέννης 1969 «Περί του δικαίου των διεθνών συνθηκών».

Οι συνθήκες παραβιάσθηκαν από όλες τις εγγυήτριες δυνάμεις περιλαμβανομένου του ΗΒ, γι’ αυτό η ΚΔ δεν πρέπει να θεωρεί ότι δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις της έναντί του, που απορρέουν από το άρθρο ΙΙΙ της Συνθήκης Εγγυήσεως, αφού το ΗΒ δεν τήρησε και δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του έναντι της ΚΔ, όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο ΙΙ της συνθήκης Εγγυήσεως.

Επανέρχομαι σε εισήγηση μου τής 14.11.2017 (ημερήσιος τύπος) για την ανάγκη, όπως ΚΔ και  Ελλάδα προχωρήσουν άμεσα σε δύο απαραίτητες ενέργειες:

(1) Nα καταγγείλουν επίσημα τις Συνθήκες (ΣΕ, ΣΣ) στα ΗΕ, ως ανενεργές και άκυρες, να μην αποδέχονται ότι βρίσκονται σε ισχύ, ούτε να αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό

(2) Να προχωρήσουν σε υπογραφή διμερούς συμφωνίας για τη στάθμευση της ΕΛΔΥΚ και ΕΛΔΥΚ 3/1 στο έδαφος της ΚΔ, στα πλαίσια τής μόνιμης διαρθρωμένης διαδικασίας στα θέματα ασφάλειας/άμυνας, που προβλέπεται  από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, για τα κράτη μέλη τής ΕΕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button