Greek Reports (Ελληνικά)

«Η νέα πρόταση Νόμου Ακκιντζί Αρ.2»

Άρχισε στις 22/01/2019 στην Επιτροπή Εσωτερικών η συζήτηση της πρότασης νόμου που κατέθεσε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού για τροποποίηση του όρου «Κύπριος».

  • Δρ. Έλενα Λυμπουρή – Κοζάκου *

Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η αντικατάσταση του ορισμού που περιλαμβάνεται στον Περί Ερμηνείας Νόμο, Κεφ.1. του 1935 όπου Κύπριος σημαίνει «πρόσωπο το οποίο, ενώ ήταν Τούρκος Υπήκοος απέκτησε ή δικαιούται να αποκτήσει Βρετανική Υπηκοότητα, δυνάμει των Περί Κύπρου (Προσάρτηση) Διαταγμάτων εν Συμβουλίω, 1914 εως 1943, και περιλαμβάνει τέκνο τέτοιου προσώπου το οποίο είναι ή δικαιούται να γίνει Βρετανός υπήκοος και οποιοδήποτε απόγονο τέτοιου τέκνου το οποίο γεννήθηκε στη Δημοκρατία».

Είναι όμως η πρόθεση του νομοθέτη μόνο ο εκσυγχρονισμός του όρου «Κύπριος» ή κρύβεται κάτι πίσω από αυτό;

Κατ’ αρχήν η ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας αποκτάται ή παραχωρείται δυνάμει καταγωγής, στη βάση ουσιαστικά της αρχής της εθνικότητας.

Σύμφωνα με το Άρθρο 109 του Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο, Κύπριος πολίτης θεωρείται  το  πρόσωπο που γεννήθηκε στην Κύπρο, κατά ή μετά την 16η Αυγούστου 1960 και ένας εκ των γονιών του ήταν πολίτης της Δημοκρατίας ή σε περίπτωση που κατά το χρόνο της γέννησής του δεν ζούσαν οι γονείς του, οποιοσδήποτε από αυτούς, θα δικαιούτο, αν δεν είχε αποβιώσει, να καταστεί πολίτης  της Δημοκρατίας.

Την ιδιότητα του πολίτη δυνάμει καταγωγής μπορεί επίσης να αποκτήσει και πρόσωπο που γεννήθηκε κατά ή μετά την 16η Αυγούστου 1960 και κατάγεται από πρόσωπο το οποίο:

α) κατέστη Βρετανός υπήκοος με βάση τα περί Προσαρτήσεως της Κύπρου Διατάγματα εν Συμβουλίων του 1914 μέχρι 1943 ή

β) γεννήθηκε στην Κύπρο μεταξύ της 5ης Νοεμβρίου 1914 και της 16ης Αυγούστου 1960, καθ όν χρόνον οι γονείς τους διέμεναν συνήθως στην Κύπρο, δικαιούται εφόσον είναι ενήλικας και πλήρους ικανότητας και υποβάλει αίτηση στον Υπουργό για να εγγραφεί ως πολίτης της Δημοκρατίας .

Με την ένταξη της  Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από Τ/Κ και ιδιαίτερα νέους να πολιτογραφηθούν Κύπριοι πολίτες.

Το φαινόμενο αυτό οδήγησε την κυπριακή κυβέρνηση το 2007 στη θέσπιση κριτηρίων για την πολιτογράφηση Τ/Κ από μικτούς γάμους.  Συγκεκριμένα, με βάση τη νομοθεσία, πρόσωπα τα οποία γεννιούνται κατά ή μετά τις 16 Αυγούστου 1960 στην Κύπρο και των οποίων ο ένας γονέας είναι Κύπριος πολίτης, θεωρούνται αυτομάτως Κύπριοι πολίτες, νοουμένου ότι ο αλλοδαπός γονιός δεν εισήλθε και δεν διέμενε παράνομα στη Δημοκρατία.

Για την τελευταία περίπτωση όπου δηλαδή ο ένας γονέας είναι Τ/Κ και ο άλλος αλλοδαπός που κατά το χρόνο της γέννησης διαπιστώνεται ότι εισήλθε ή διέμενε παράνομα στη Δημοκρατία, ο νόμος παρέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο την εξουσία όπως παραχωρεί την κυπριακή υπηκοότητα σε τέτοια πρόσωπα εφόσον εμπίπτουν στα κριτήρια που έθεσε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 14 Φεβρουαρίου 2007, τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως πριν μπορέσει να ενεργοποιήσει τη διακριτική ευχέρεια που του δίδεται από τις πρόνοιες των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002 εως 2014.

Τα  εν λόγω κριτήρια είναι:

  • Παιδιά που γεννήθηκαν κατά ή πριν τις 20 Ιουλίου 1974.
  • Παιδιά των οποίων ο αλλοδαπός γονέας δεν είναι Τούρκος υπήκοος αλλά υπήκοος άλλης χώρας ( Ευρωπαίος υπήκοος ή άλλων χωρών με τις οποίες ισχύει το καθεστώς αμοιβαιότητας)
  • Παιδιά που ο γάμος των γονέων τους τελέστηκε στο εξωτερικό οποτεδήποτε ή στην Κύπρο πριν από τις 20 Ιουλίου 1974.
  • Παιδιά των οποίων ο Τ/Κ πατέρας ή μητέρα είχαν σχέσεις με Τούρκο υπήκοο ανεξάρτητα από τα γεγονότα του 1974.
  • Παιδιά των οποίων οι γονείς κατοικούν στο μεικτό χωριό Πύλα.

Αίτημα πολιτογράφησης μπορούν να υποβάλουν ενήλικα άτομα κυπριακής καταγωγής τα οποία γεννήθηκαν μετά τις 16 Αυγούστου 1960 και κατά την ημερομηνία γεννήσεως τους κανένας από τους γονείς δεν κατείχε την κυπριακή ιθαγένεια.

Επιπρόσθετα, υποβάλλονται από ενήλικα άτομα τα οποία γεννήθηκαν μετά τις 16 Αυγούστου 1960 και κατάγονται από πρόσωπο που κατέστη Βρετανός υπήκοος με βάση τα περί Προσαρτήσεως της Κύπρου Διατάγματα του 1914 μέχρι 1943 ή από πρόσωπο που γεννήθηκε στην Κύπρο μετά την 5η Νοεμβρίου 1914 και προ της 16ης Αυγούστου 1960.

Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι αντικατάσταση στον περί ερμηνείας νόμο θα επιφέρει και αλυσιδωτή συνέπεια στις πολιτογραφήσεις παιδιών Τ/Κ από μεικτούς γάμους γιατί πλέον δεν θα πρέπει να πληροί το κριτήριο ότι θα κατάγονται από πρόσωπο που γεννήθηκε στην Κύπρο προ του 1960 αλλά με βάση το εάν ο ένας γονέας ή γονείς είναι κυπριακής καταγωγής.

Είναι ξεκάθαρο ότι με την πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ επιχειρείται συγκεκαλυμμένα να παραχωρηθεί η κυπριακή υπηκοότητα στις τουλάχιστον 5500 χιλιάδες παιδιών εποίκων για τις οποίες υπήρξε ξεκάθαρο «όχι» από την Κυβέρνηση δια στόματος του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στις 04/08/2018 στον Γ.Γ. της συνδικαλιστικής οργάνωσης  Τ/Κ δασκάλων Σενέρ Ελτζίλ μετά από συνάντηση που είχαν για το θέμα αυτό.

ΥΣ: Στις 05/08/2018 ο Δημοκρατικός Συναγερμός εξέδωσε ανακοίνωση τύπου για την πρόθεσή του να καταθέσει την εν λόγω πρόταση νόμου  για τροποποίηση του Περί Ερμηνείας νόμου αναφέροντας μάλιστα ότι εξέτασε το θέμα μετά από συγκεκριμένη επισήμανση από πολίτη.

Ευλόγως λοιπόν κάποιος μπορεί να αποκαλεί την πρόταση αυτή όχι «Πρόταση Νόμου που τροποποιεί τον περί Ερμηνείας Νόμο» αλλά «Πρόταση Νόμου Ακκιντζί Αρ.2»!

  • Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης Κ.Σ.ΕΔΕΚ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button