Greek Reports (Ελληνικά)

Liberation: Το σισύφειο χρέος της Ελλάδας, τα Ατίθασα Νιάτα της ευρωζώνης

Με τίτλο «Ελλάδα, το σισύφειο χρέος» ο Ζαν Κατρεμέρ αναφέρεται στην εφημερίδα Liberation εν όψει της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup στην ένταση που προκαλούν οι συνεχείς απαιτήσεις για λιτότητα και τα μη ρεαλιστικά σενάρια αποπληρωμής του χρέους.

Ç ÅëëçíéêÞ êáé ç óçìáßá ôçò ÅõñùðáéêÞò ¨Åíùóçò êõìáôßæïõí ìðñïóôÜ áðü ôï ëüöï ôçò Áêñüðïëçò, ÁèÞíá ÐÝìðôç 14 Éïõëßïõ 2011.  ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕΗ Ελλάδα είναι τα «Ατίθασα Νιάτα» της ευρωζώνης: επεισόδια, ο λογαριασμός έχει χαθεί, πρόσωπα σε αφθονία, προδοσίες και πάθη κατ΄επανάληψιν και επ΄αόριστον που καταφέρνουν να κόβουν την ανάσα λαών, κρατών και…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button